POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest 

Administratorem Danych Osobowych jest Anna Paleń prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Ania od pisania” z zakładem głównym pod adresem: ul. Batalionu „Zośka” 6/906, 45-283 Opole, wpisana/wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 29.07.2021 , NIP: 6020142597, REGON: 389559094.

2. Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), zwaną danej Ustawą i inne właściwe, zapewniam pełną egzekwowalność wszystkich Twoich praw oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione.

II. Kategorie danych osobowych, które przetwarzam na mojej Stronie internetowej

 1. Na mojej Stronie internetowej oraz Blogu pobieram następujące dane osobowe:

a) Twoje imię – wysyłając zapytanie z wykorzystaniem udostępnionego elektronicznego formularza kontaktowego poproszę Cię o podanie swojego imienia, żeby podczas kontaktu móc się do Ciebie zwracać w ten właśnie sposób;  jeżeli natomiast komentujesz zamieszczone na moim Blogu treści – zawsze możesz podpisać się swoim imieniem, nazwiskiem, inicjałami lub pseudonimem, co też ułatwi pozostałym Użytkownikom odnoszenie się do opublikowanych przez Ciebie komentarzy,

b) Adres poczty elektronicznej e-mail – służy mi głównie do celów kontaktowych, to na wskazany przez Ciebie adres e-mail wysyłam odpowiedź na zapytanie przesłane z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego;

c) Nazwa Użytkownika – nazwa, która identyfikuje Cię na moim Blogu (o ile taką określisz), może to być Twoje imię, nazwisko, inicjały lub pseudonim; 

d) Adres IP – są to informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (głównie adres IP i inne informacje, jakie zawierają logi systemowe) i wykorzystywane są przeze mnie w celach technicznych. Niemniej jednak, Twój adres IP może być także wykorzystywany w celach statystycznych, takich jak zbieranie ogólnych informacji demograficznych (lokalizacja, z której następuje połączenie),

e) Pliki Cookies – na mojej Stronie internetowej wykorzystuję technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat smakowitych ciasteczek możesz znaleźć w mojej Polityce plików Cookies.

III. Podanie przez Ciebie danych osobowych

 1. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne w celu:
  • korzystania z mojej Strony internetowej, kiedy wypełniasz udostępnione w jej ramach Formularze elektroniczne (np. Formularz kontaktowy) oraz 
  • korzystania z mojego Bloga, kiedy przeglądasz zamieszczone przeze mnie wpisy, komentujesz moje artykuły czy udostępniasz opublikowane przeze mnie na Blogu treści. 
 2. Jako osoba, której dane dotyczą masz możliwość wyboru, czy chcesz korzystać z usług udostępnianych w ramach mojej Strony internetowej lub Blogu. Jeżeli chcesz z nich korzystać, to tylko od Ciebie zależy to, w jakim zakresie będziesz to robił oraz jakie dane osobowe i inne informacje zostaną przez Ciebie udostępnione.

IV. Cele i czynności oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 1. Źródłem przetwarzanych przeze mnie danych osobowych są tylko i wyłącznie osoby, których dane dotyczą, a więc Użytkownicy mojej Strony internetowej lub Bloga.
 2. Jako Administrator Danych Osobowych przetwarzam Twoje dane osobowe (jako osoby, której dane dotyczą) przede wszystkim w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem mojej Strony internetowej lub Bloga.
 3. Wobec powyższego, podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od czynności jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy ze mną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Zgodnie z zasadą minimalizacji dbam o to, aby Twoje dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczone i niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.

V. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe przetwarzam przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie IV

Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż to zostało powyżej wskazane, ale tylko i wyłącznie w przypadku kiedy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na mnie, jako Administratora Danych Osobowych, wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą dla Ciebie świadczę ma charakter ciągły.

W celu uzyskania kopii danych – skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@aniaodpisania.pl

IV. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora

 1. Wśród moich prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o które może odbywać się przetwarzanie Twoich danych, można wskazać na: zarządzanie moją Stroną internetową i Blogiem, archiwizację prowadzonej przez Nas korespondencji, na potrzeby zabezpieczenia informacji oraz ewentualnych dowodów na wypadek obrony przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony czy analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z mojej Strony internetowej za pomocą plików cookies (po wyrażeniu uprzedniej zgody na wykorzystywanie i zapisywanie konkretnych rodzajów ciasteczek).

VII. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców. Powierzanie danych osobowych innym podmiotom.

 1. Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które przetwarzają dane na rzecz mojej firmy, jako Administratora Danych Osobowych. Moi podwykonawcy, z których usług korzystam to przede wszystkim:
 • Hostingodawca – powierzam mu dane osobowe w celu ich przechowywania na udostępnionej mi przestrzeni serwera, w tym serwera skrzynki pocztowej, a także w celach archiwizacji tych danych,
 • Firma IT – w celu zapewnienia bieżącego wsparcia technicznego mojej Strony internetowej,
 • osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym mojej Strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
 • inni moi podwykonawcy, którzy:
 • świadczą inne usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania mojej Strony internetowej,
 • mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.

2. W sytuacji, w której powierzam innym podmiotom przetwarzającym Twoje dane osobowe, zawieram z takim podmiotem odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania, trudno byłoby mi prowadzić działalność w ramach mojej Strony internetowej oraz Bloga.

VII. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego

 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miały zostać przekazywane do Państwa trzeciego nie martw się – zostaniesz o wszystkim uprzednio poinformowany, a ja – jako Administrator Danych Osobowych – będę stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

IX. Twoje prawa

 1. RODO przyznaje Ci (jako osobie, której dane dotyczą) następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

a) prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych

 • jako Administrator Danych Osobowych mam obowiązek, aby przekazać Ci określone w art. 13 RODO (w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) lub art. 14 RODO (w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) informacje,
 • obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej muszę spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas wysyłania zapytania za pomocą elektronicznego Formularza kontaktowego), a jeżeli Twoich danych nie pozyskuję bezpośrednio od Ciebie, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności,
 • jako Administrator Danych Osobowych mogę zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych

 • jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do uzyskania potwierdzenia w zakresie tego, czy dane Ciebie dotyczące są przeze mnie przetwarzane, a jeśli taka sytuacja ma miejsce – możesz uzyskać dostęp do tych danych oraz informacji, o których mowa w literze poprzedzającej,

c) prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych

 • w każdym czasie możesz ode mnie żądać sprostowania danych Ciebie dotyczących, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia danych niekompletnych,

d) prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 • masz prawo ode mnie żądać skasowania danych Ciebie dotyczące, które posiadam jako Administratora Danych Osobowych,
 • możesz również wystąpić o poinformowanie przeze mnie innych administratorów danych osobowych, którym przekazane zostały przeze mnie Twoje dane o tym, że są zobowiązani do ich wykasowania,
 • kiedy możesz żądać usunięcia swoich danych? Przede wszystkim wtedy, gdy:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których to zostały zgromadzone i nie są w żaden inny sposób przetwarzane (tj. kiedy cel przetwarzania Twoich danych osobowych został osiągnięty),
  • cofniesz wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co dotyczy sytuacji, kiedy zgoda była jedyną podstawą przetwarzania danych),
  • Twoje dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem (tj. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy legalizującej przetwarzanie, przy czym w takiej sytuacji musisz dysponować podstawą prawną swojego żądania),
  • konieczność usunięcia przetwarzanych przeze mnie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego,
 • pamiętaj jednak, że istnieją sytuacje, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania – są to takie przypadki, kiedy przetwarzanie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • do wywiązania się przeze mnie – jako Administratora Danych Osobowych –  z obowiązku prawnego (np. obowiązku podatkowego),
  • ze względu na interesy zdrowia publicznego,
  • do celów badań naukowych lub historycznych, ale także do celów statystycznych,
  • do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

e) prawo ograniczenia przetwarzania

 • zawsze możesz się do mnie zgłosić z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (polega to na tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy, mogę jedynie przechowywać Twoje dane) w takich przypadkach kiedy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • uważasz, że Twoje dane są przeze mnie przetwarzane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie zgadzasz się na ich usunięcie,
 • ja już Twoich danych nie potrzebuję, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

f) prawo przenoszenia danych

 • możesz uzyskać ode mnie dostarczone przez siebie dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. do odczytania przez komputer),
 • możesz również przesłać te dane w takim formacie do innego administratora danych osobowych, bez żadnych przeszkód z mojej strony jedynie wówczas, gdy:
 • podstawą przetwarzania danych była Twoja zgoda lub wykonanie umowy,
 • lub przetwarzanie tych danych odbywało się w sposób zautomatyzowany

g) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych

 • w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych, które dotychczas były przeze mnie przetwarzane w uzasadnionych celach, zgodnych z przepisami prawa, 
 • jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie (jako Administratora Danych Osobowych), to możesz – ze względu na swoją szczególną sytuację wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania,
 • pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji nie będzie już możliwe przetwarzanie przeze mnie Twoich danych chyba, że wykażę istnienie uzasadnionej, nadrzędnej wobec Twoich praw i wolności podstawy przetwarzania danych, bądź podstawy ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.

h) prawo  nie podlegania profilowaniu

 • ani na mojej Stronie internetowej, ani na prowadzonym w jej ramach Blogu nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę,
 • jeżeli pojawią się sytuację, w których profilowanie będzie mogło mieć miejsce, to zawsze Cię o tym poinformuję,

i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 • jeżeli uznasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób naruszam uprawnienia czy też obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują problematykę ochrony danych osobowych – zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO).

2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym – prześlij do mnie wiadomość na adres e-mail: (wskazać adres e-mail).

X. Profilowanie

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Niemniej jednak korzystam z plików Cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na mojej Stronie internetowej oraz Blogu, m.in. w celu ulepszania jej struktury i zawartości oraz podejmowania działań optymalizacyjnych.

XI. Udostępnianie danych osobowych

Pamiętaj, że żadnych Twoich danych osobowych nie udostępniam podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody. 

Dane osobowe bez Twojej zgody (jako zgody osoby, której dane dotyczą), mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom prawa publicznego, a zatem organom władzy i organom administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

XII. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania moją Stroną internetową i Blogiem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na moją Stronę internetową lub Bloga nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi moją Stronę internetową lub Bloga, są one wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

XIII. Uwagi końcowe

 1. Jeżeli masz jakieś pytania lub chciałbyś złożyć wniosek czy skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przeze mnie Twoich danych osobowych, to wyślij do mnie wiadomość e-mail na adres: kontakt@aniaodpisania.pl, nr tel. 696 777 667 lub skontaktuj się ze mną drogą pocztową, wysyłając odpowiednią informację na mój adres: ul. Batalionu „Zośka” 6/906, 45,-283 Opole.
 2. Pamiętaj, aby w treści takiego zgłoszenia wskazać w sposób wyraźny:
 • dane osoby lub osób, których dotyczy Twoje zgłoszenie,
 • zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
 • swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 • oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany. W przypadku, kiedy zaistniałaby jedna z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą, a jeżeli będzie miało to zastosowanie – także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

4. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie mojej Strony internetowej i Bloga lub w Polityce plików Cookies, chyba, że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

5. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.