REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ BLOGA 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Strona internetowa oraz Blog dostępne pod adresem www.aniaodpisania.pl prowadzone są przez Annę Paleń prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Ania od pisania” z zakładem głównym pod adresem: ul. Batalionu „Zośka” 6/906, 45,-283 Opole wpisana/wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 29.07.2021 , NIP: 6020142597, REGON: 389559094.

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umówusług, które jako Usługodawca świadczę na Twoją rzecz za pośrednictwem mojej Strony internetowej oraz Bloga dostępnych pod adresem aniaodpisania.pl. 

3. Definicje:

 1. Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy, pod którą prowadzę moją Stronę internetową oraz Bloga, dostępne pod adresem www.aniaodpisania.pl ;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin mojej Strony internetowej oraz Bloga, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 3. Usługodawca (Administrator Danych Osobowych) – Anna Paleń prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Ania od pisania” z zakładem głównym pod adresem: ul. Batalionu „Zośka” 6/906, 45,-283 Opole, wpisana/wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 29.07.2021 , NIP: 6020142597, REGON: 389559094.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę; to oznacza, że Użytkownikiem mogą być następujące podmioty:
  • Przedsiębiorca – Użytkownik, który nie jest Konsumentem oraz nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta;
  • Konsument – Użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459);
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5. Formularz kontaktowy – dostępny na mojej Stronie internetowej formularz elektroniczny, umożliwiający wysłanie do mnie zapytania;

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), zawierana pomiędzy Tobą, jako Użytkownikiem, a mną, jako Usługodawcą, która nie pociąga za sobą żadnych opłat;

7. Blog – podstrona stanowiąca wyodrębnioną część strony internetowej dostępnej pod adresem www.aniaodpisania.pl/blog, będąca zbiorem artykułów, grafik, zdjęć, pliki audio i video oraz innych materiałów; 

8. Formularz reklamacyjny (Załącznik 1.) – dołączony do Regulaminu mojej Strony internetowej dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 4.;

9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron.

4. Usługi, jakie świadczę dla Ciebie drogą elektroniczną w ramach mojej Strony internetowej oraz Bloga, to przede wszystkim możliwość:

 • przeglądania treści zamieszczonych na mojej Stronie internetowej,
 • czytania oraz komentowania artykułów i innych materiałów udostępnianych na moim Blogu,
 • udostępniania w swoich mediach społecznościowych materiałów zamieszczonych na moim Blogu,
 • zapoznania się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania mojej Strony internetowej (tj. z Regulaminem wraz z Załącznikami, Polityką prywatności, Polityką plików cookies);
 • pobrania Załączników do Regulaminu mojej Strony internetowej,
 • wypełniania Formularzy udostępnianych na mojej Stronie internetowej oraz Blogu (np. Formularz kontaktowy, Formularz umożliwiający dodanie komentarza),

5. Wiedz, że moja Strona internetowa i Blog świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6. Niniejszy Regulamin udostępniam Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.aniaodpisania.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać.

7. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z MOJEJ STRONY INTERNETOWEJ I BLOGA ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Jeżeli chcesz korzystać z mojej Strony internetowej lub Bloga to pamiętaj, że jesteś obowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami
 2. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach mojej Strony internetowej lub Bloga powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników z nich korzystających.
 3. Korzystanie z usług, które Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Pamiętaj, że przed wypełnieniem określonych Formularzy, zostaniesz poproszony o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 5. Jako Użytkownik mojej Strony internetowej lub Bloga jesteś zobowiązany do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.aniaodpisania.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 6. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do mojego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do mojego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników systemu, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware),rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne. 
 7. Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania z mojej Strony internetowej lub Bloga.
 8. Jeżeli zauważysz, że na mojej Stronie internetowej lub na moim Blogu znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij mi odpowiednią wiadomość na adres e-mail kontakt@aniaodpisania.pl  
 9. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z mojej Strony internetowej lub Bloga, dostępnych pod adresem www.aniaodpisania.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne
 • sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
 • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 • przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, 
 • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.  

§ 3. BLOG

 1. Korzystanie z mojego Bloga jest całkowicie bezpłatne. Jako Użytkownik możesz swobodnie przeglądać udostępniane przeze mnie treści – artykuły, wpisy, wideo czy zamieszczone na Blogu komentarze.
 2. W ramach Bloga udostępniam Ci możliwość komentowania dodawanych przeze mnie wpisów, artykułów, wideo i innych materiałów. Zastrzegam sobie jednak prawo do moderowania komentarzy i usuwania komentarzy lub niepublikowania komentarzy bez podania przyczyny, jeżeli w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym pamiętaj, że nie jest dozwolonym zamieszczanie komentarzy, które:
 • zawierają wulgaryzmy
 • zawierają treści bezprawne, w szczególności treści naruszające cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje, 
 • zawierają treści obrazoburcze, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące
 • zawierają treści marketingowe, promocyjne,
 • zawierają treści zaczepne, celowo denerwujące innych ludzi (trolling),
 • obrażają mnie, komentujących lub inne osoby,
 • obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
 • pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
 • są pisane pismem pokemoniastym, a więc na przemian dUżYmI i MaŁyMi LiTeRaMi (poke pismo),
 • mają charakter spamu.

3. Pamiętaj, że zamieszczając komentarz możesz pozostać anonimowy, ale podpisanie się (np. imieniem, inicjałami czy pseudonimem) ułatwi pozostałym Użytkownikom odnoszenie się do opublikowanych przez Ciebie komentarzy. Wiedz również, że podpisanie się, w żaden sposób nie wyłącza przywileju pozostawania anonimowym.

4. W żadnym wypadku nie ponoszę odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ciebie komentarzy.

5. Jako Administrator Bloga zastrzegam sobie prawo do zawieszenia prowadzenia Bloga w każdym czasie lub jego usunięcia wraz ze wszystkimi zamieszczonymi przeze mnie wpisami.

6. Nie wyrażam zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowanie i powoływanie się na jakiekolwiek treści lub materiały zawarte na moim Blogu ani na inne korzystanie z nich (w szczególności w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych), bez mojej uprzedniej pisemnej zgody. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie moich praw lub praw osób trzecich.

§ 4. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Jako Usługodawca zobowiązuję się do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdym przypadku kiedy uznasz, że nie realizuję usług w sposób należyty, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj mnie o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
 • drogą pocztową na adres: Ania od pisania – Anna Paleń, ul. Batalionu „Zośka” 6/906, 45,-283 Opole,
 • lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@aniaodpisania.pl,
 • nr telefonu: 696 777 667.

3. Reklamacja powinna zawierać: 

 • Twoje dane (imię i nazwisko),
 • adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 • opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń (np. problemy z dodaniem komentarza, problemy z wysłaniem zapytania),
 • proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, możesz posłużyć się przygotowanym dla Ciebie Formularz reklamacyjnym, który udostępniam na mojej Stronie internetowej. 

4. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.

6. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.

7. Moja odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.

8. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287) – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
 • szczególnych umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
 • w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli w Twoim przypadku nie występują okoliczności wskazane powyżej oznacza to, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Możesz to zrobić:

 • drogą pocztową na adres: Anna Paleń ul. Batalionu „Zośka” 6/906, 45,-283 Opole,
 • lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@aniaodpisania.pl, 
 • nr telefonu: 696 777 667.

– w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

§ 6. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

 1. Na mojej Stronie internetowej zostały zamieszczone wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:
 • Facebook [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 • Instagram [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].

2. Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia mojej Strony internetowej lub Bloga. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.

3. O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach danego dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przeze mnie wtyczek plug-in znajdziesz w mojej Polityce Plików cookies.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:
 • wysyłając zapytanie za pomocą formularza kontaktowego czy komentując artykuły na Blogu – przekazujesz mi swoje dane osobowe,
 • wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzam wyłącznie w celu realizacji umów lub świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów,
 • w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, zawarcie i wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie (jako Administratorze Danych Osobowych), a także mój prawnie uzasadniony interes,
 • powierzam Twoje dane osobowe tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których trudno byoby mi świadczyć usługi na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca, firma IT zajmująca się obsługą techniczną mojej Strony internetowej oraz Bloga; wiedz, że aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieram właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • zapewniam Ci możliwość korzystania z określonych wtyczek i innych narzędzi Social media,
 • pamiętaj, że w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 • Twoich danych osobowych nie udostępniam żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.

2. Twoje dane osobowe przetwarzam na zasadach określonych w Polityce Prywatności mojej Strony internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Zdjęcia, filmy (wideo), nagrania dźwiękowe, artykuły, wpisy, opinie oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na mojej Stronie internetowej lub Blogu, należą do mnie lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.
 2. Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
 • kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik, 
 • kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,
 • dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych,
 • udostępnianie w Internecie takich materiałów,

–  które zostały zamieszczone na mojej Stronie internetowej lub Blogu, bez mojej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

3. Bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.

4. Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z mojej Strony internetowej lub Bloga spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Aby móc dostosowywać moje usługi do Twoich potrzeb zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności:
 • gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • czy kiedy zmieniłabym technologię, którą wykorzystuję do świadczenia usług w ramach mojej Strony internetowej oraz Bloga.

3. Oczywiście o każdych zmianach będę informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie na mojej Stronie internetowej oraz Blogu informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień.

4. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7dniach od ich ogłoszenia.

5. Pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie – jako Użytkownika – przed wprowadzeniem tychże zmian.

6. Mam nadzieję, że nigdy nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy mną, jako Usługodawcą a Tobą, jako Użytkownikiem, będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 • więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich

 • jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.
 • możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:

 • Polityka prywatności,
 • Polityka Plików Cookies.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawy z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 roku.