……………..…………………………….

(miejscowość, data)

Usługodawca (Adresat): Anna Paleń, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Ania od pisania” z zakładem głównym pod adresem: ul. Batalionu „Zośka” 6/906, 45,-283 Opole, wpisana/wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 29.07.2021 , NIP: 6020142597, REGON: 389559094.

FORMULARZ REKLAMACYJNY                                                                     

Niniejszym zawiadamiam, że w związku z korzystaniem ze Strony internetowej/Bloga/świadczeniem usług drogą elektroniczną* w ramach strony internetowej Usługodawcy dostępnej pod adresem (wskazać www) składam reklamację dotyczącą usługi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

Opis problemu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

Powyżej opisane nieprawidłowości zostały stwierdzone w dniu ………………………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko Użytkownika: ………………………………………………

Adres Kupującego (opcjonalnie): ………………………………………………

Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………………………………………

…………………………………………………………

data i czytelny podpis 

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Część dla Usługodawcy:

Protokół nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządzony dnia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data wpłynięcia reklamacji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób rozpatrzenia reklamacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………

data i czytelny podpis